VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

*********

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

I. Údaje o zařízení
Školské zařízení: Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace (dále jen“ŠJ“)
Adresa: Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190
ul. Lesní 190, 739 91 Jablunkov
IČO: 70640068

TELEFON: 604 127 628, 558 358 095
E-MAIL: stravne.jablunkov@seznam.cz, sj.jablunkov@seznam.cz

Zastoupená: Ředitelkou školní jídelny Bc. Lancová Danuše


II. Úvodní ustanovení
1) Vnitřní řád ŠJ je souborem pravidel a opatření spojených s provozem ŠJ určené ke stravování žáků, dětí, zaměstnanců škol, ŠJ a ostatních strávníků.

2) Vnitřní řád ŠJ je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve ŠJ, v případě nezletilých žáků a dětí i pro jejich zákonné zástupce.

3) Vnitřní řád ŠJ je zpracován v souladu s platnou legislativou:
• Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
• Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
• Vyhláška č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
• Vyhláška č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích (dále jen PO) zřízených ÚSC (dále jen ÚSC)

4) Žák základní školy má právo denně odebrat jeden oběd. Děti přípravného ročníku mají právo odebrat jeden oběd a jedno doplňkové jídlo (přesnídávku) denně.

5) ŠJ zajišťuje rovněž stravu pro:
• Zaměstnance základních škol Lesní 190 a Školní 438, vlastní zaměstnance ŠJ
• Cizí strávníky

III. Provoz
ŠJ je v provozu v pracovních dnech. V jiných dnech a jiném časovém rozmezí ŠJ poskytne stravování na základě předchozí písemné smlouvy, na které se obě strany dohodnou.

• Úřední hodiny ŠJ: 07:00 – 14:00 hod

• Provozní doba na jídelně Lesní 190:
06:00 – 18:00 hod
07:30 – 08:00 hod – volný vstup do jídelen pro děti, žáky, jejich zákonné zástupce, cizí strávníky a zaměstnance škol (odhlašování apod.)
08:30 – 09:00 hod – svačina (pro děti přípravného ročníku)
od 10:45 hod – výdej jídel v jídlonosičích (pouze na výměnu, viz bod XIII)
11:30 – 13:45 hod – stravování žáků a zaměstnanců školy
12:00 – 12:20 hod – výdej jídel žákům v 1. den nepřítomnosti ve škole do termo-jídlonosičů viz bod XIII
14:00 – 18:00 hod – úklid jídelen

po dobu vyhlášených mimořádných opatření v době od 11:45 – 13:50 hod platí ZÁKAZ VSTUPU CIZÍM OSOBÁM DO JÍDELEN


• Provozní doba na výdejně Školní 438:
10:45 – 11:15, 12:00 – 12:15, 13:00 – 13:15 hod – výdej jídel cizím strávníkům na jídelně výdejny 
od 10:45 hod výdej jídel v jídlonosičích (pouze na výměnu, viz bod XIII)
11:20 – 13:45 hod – výdej jídel žákům a zaměstnancům školy na jídelně výdejny
12:00 – 12:20 hod – výdej jídel žákům v 1. den nepřítomnosti ve škole do termo-jídlonosičů, viz bod XIII
14:00 – 14:30 hod – úklid jídelny

po dobu vyhlášených mimořádných opatření v době od 11:45 – 13:50 hod platí ZÁKAZ VSTUPU CIZÍM OSOBÁM DO JÍDELEN


IV. Přihlášení k odebrání stravy
Každý nový strávník je povinen vyplnit „Přihlášku ke stravování“ (dále jen přihláška). Přihláška k vyplnění je k dispozici na stránkách ŠJ: www.jidelnajablunkov.cz nebo v kanceláři ŠJ.
Vyplněná přihláška se odevzdá jen jednou, při zahájení odběru jídel!
Žákům platí přihláška strávníka po celou dobu školní docházky tzn. od 1.(6.) – 9.třídy, a to od 1.9. – 31.8. daného školního roku. Žáci jsou přihlášeni vždy automaticky do dalšího ročníku od 1.9.
Současně s přihláškou uhradí zákonný zástupce dítěte nebo žáka „Kauci“ ve výši 400,-Kč, která slouží jako jistina v případě neuhrazeného stravného za odebrané jídlo. Kauce 400,-Kč se vrací zpět zákonnému zástupci při ukončení odběru jídla dítětem nebo žákem ve ŠJ (přestup na jinou školu, ukončení školní docházky apod.), vždy po účetní kontrole pohledávek za stravné.
Zákonní zástupci dětí a žáků jsou povinni nahlásit každou změnu, např. ukončení odběru jídel na ŠJ, změnu telefonního kontaktu, e-mailu, změnu bankovního účtu, změnu bydliště, alergie, a to vždy osobně nebo písemně, případně e-mailem.
Odevzdáním přihlášky je strávník (dítě, žák) závazně přihlášen k odběru stravy po celou dobu docházky do ZŠ.
Odhlášení ze stravování v průběhu stravování je povinen provést zákonný zástupce žáka vždy osobně nebo písemně, případně e-mailem.


V. Způsob přihlašování a odhlašování stravy
Strávníci se mohou zaregistrovat v kanceláři ŠJ a mít tak možnost se odhlašovat, přihlašovat nebo volit jídlo z výběru, elektronickou formou na www.estrava.cz nebo přes aplikaci e-strava. Bližší informace jsou k dispozici v kanceláři ŠJ.


Odhlásit nebo přihlásit jídlo si může strávník nejpozději do 8:00 hod v daný den a to telefonicky, elektronicky na www.estrava.cz. Jídlo na výběr č. 2, si může strávník přihlásit nejpozději 3 pracovní dny předem do 8:00 hod. Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu.

VI. Bezkontaktní elektronický systém
Před zahájením stravování si žáci a zaměstnanci školy, kteří se stravují na jídelně, zakoupí čip v ceně 120,-Kč, který slouží k identifikaci při odběru jídla u výdejního okna.

Strávníci mají povinnost nosit čip vždy k výdeji jídla.


Zapomene-li strávník čip, nahlásí tuto skutečnost v kanceláři ŠJ v době od 7:30 – 8:00 hod, výjimečně v době výdeje jídel na jídelnách, kde mu bude vydán náhradní doklad k odběru jídla. Za vydání náhradního dokladu si ŠJ bude účtovat poplatek ve výši 5,- Kč, a to u všech žáků, kromě žáků přípravných ročníků a I. ročníků. V případě ztráty si zakoupí nový čip.

Každou ztrátu je nutné nahlásit v kanceláři ŠJ.

Strávník se tak chrání před zneužitím svého ztraceného čipu. Na výdejně (Školní 438, jídelna při polské ZŠ) si budou žáci zapisovat chybějící čip do „deníku čipů“ u dozoru ŠJ, denně.

VII. Úhrada za stravování
1) Sazby stravného pro žáky a zaměstnance základních škol Lesní 190 a Školní 438 vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č.107/2005 Sb., o školním stravování.


2) Sazby stravného žáků jsou stanoveny podle věkových skupin, do kterých jsou zařazováni na dobu školního roku od 1.9. – 31.8., ve kterém dosahují určeného věku.


3) Sazby stravného pro všechny kategorie a cizí strávníky jsou uvedeny na webu ŠJ a na nástěnce ŠJ.

VIII. Způsoby platby stravného
1) Souhlas s inkasem na č.ú.:0101047641/0800 z běžného účtu u různých bankovních ústavů. Strávníci platící inkasem jsou povinni si na svých účtech zajistit dostatečné množství finančních prostředků. Platba bude provedena k 15. dni v následujícím měsíci podle skutečně odebraných jídel v předchozím měsíci. V případě, že termín úhrady připadne na víkend nebo svátek je inkaso provedeno v poslední pracovní den před víkendem nebo svátkem.

2) Poštovní složenkou, která je vystavena ŠJ v poslední den probíhajícího měsíce, za skutečně odebrané jídlo, kterou si strávník vyzvedne v kanceláři ŠJ nebo u vedoucí kuchařky na výdejně.

3) Hotově na pokladně v kanceláři ŠJ včetně manipulačního poplatku 30,-Kč.

IX. Úhrada za závodní stravování zaměstnanců základních škol Lesní 190 a Školní 438
Sazba stravného vychází z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, z §2 a 3, vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stavování a jejich úhradě v PO ÚSC. Finanční limit je snížen o příspěvek z Fondu kulturních a sociálních služeb (dále jen FKSP). Příspěvek z FKSP zaměstnancům nenáleží v době v době čerpání dovolené a při pracovní neschopnosti.


X. Jídelní lístek
1) Jídelní lístek sestavuje hlavní kuchař (nebo zástupce kuchaře) společně s ředitelkou ŠJ.

2) Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnkách v jídelnách, na internetových stránkách ŠJ a na portálu www.estrava.cz, identifikační číslo zařízení 10 – ČZŠ Lesní 190, 11 – PZŠ Školní 438.

3) Jídelní lístek včetně alergenů může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situace apod. Tuto změnu zaznamená pracovnice kanceláře ŠJ do jídelního lístku na portálu www.estrava.cz. Bližší informace v kanceláři ŠJ v pracovních dnech od 7:00 do 14:00 hod.

XI. Vlastní organizace stravování
1) Do ŠJ mohou vstoupit jen strávníci, kteří se v jídelně stravují. Osoby, které se v jídelně nestravují nebo si odnášejí jídlo v jídlonosičích, se v prostorách jídelny nesmí zdržovat.

2) Ve ŠJ strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují hygienická pravidla a vnitřní řád ŠJ. Řídí se pokyny ředitelky a pracovníků ŠJ, kteří v jídelně vykonávají dohled.

3) Strávníci k odběru jídel používají podnosy a použité nádobí odkládají do místa k tomu určeného – okno pro vracení použitého nádobí.

4) Strávníci nesmí bez souhlasu ředitelky ŠJ vynášet z jídelen inventář ŠJ, jako jsou talíře, příbory, sklenice, židle, stoly apod.

5) Během výdeje jídel zajišťují mimořádný úklid jídelen (např. rozlité jídlo, rozbité nádobí apod.) pověření pracovníci kuchyně ŠJ.

6) Dohled nad dětmi přípravných ročníků při svačině i obědě zajištuje doprovázející pedagogický dohled. Dbají na kulturu stolování, dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla a vnitřní řád ŠJ.


XII. Konzumace jídla na jídelně
1) Strávníkům je vydáváno kompletní jídlo (oběd) skládající se z polévky, hlavního chodu, nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert. Dětem přípravného ročníku bude poskytováno stravování v rozsahu jedna svačina a oběd.

2) Všechny součásti jídla jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovníky ŠJ.

3) Polévku a veškeré přílohy včetně salátu či kompotu může dítě a žák na požádání dostat formou přídavku.

4) Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.

5) Jídla podávána v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách ŠJ podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, §2, odst. 7).
Na základě § 4, odst. 9) vyhlášky č. 107/2015 Sb., o školním stravování, je povoleno strávníkovi v první den neplánované nepřítomnosti – nemoci, úrazu, odebrat jídlo do jídlonosiče v době uvedené v čl. 3 tohoto vnitřního provozního řádu ŠJ.

6) Strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání.


XIII. Odběr obědů do jídlonosičů
1) Strávníkům je vydáváno kompletní jídlo (oběd) skládající se z polévky, hlavního chodu, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce.

2) Odběr stravy je možný pouze do termo-jídlonosiče (dospělí strávníci) na výměnu, tzn. strávník musí mít dva termo-jídlonosiče. Tento musí předkládat vždy čistý.

3) Při převzetí stravy ponechává druhý, prázdný a čistý, termo-jídlonosič na další odběr stravy na místě k tomu určeném v prostorách jídelny.


XIV. Dozory na jídelně
1) Dozory na jídelnách stanovuje ředitelka ŠJ.


2) Dohled nad nezletilými žáky na jídelnách zajišťují pracovníci ŠJ nebo zaměstnanci ZŠ, podle pokynů ředitelky ŠJ nebo zástupce ředitelky, mimo žáků přípravného ročníku ZŠ.


3) Stravující se děti a žáci musí dbát pokynů dozoru na jídelně.


XV. Stravování v době nemoci žáka
1) ŠJ zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době jejich pobytu ve ŠJ.

2) Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole.

3) V první den nepřítomnosti žáka, pokud žák neodebere stravu sám, může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce žáka, podle bodu III.

4) Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování. Žák je povinen se ze stravy odhlásit. V opačném případě bude strávníkovi – žákovi doúčtován k běžné platbě také režijní doplatek za neoprávněně odebranou stravu ve výši 28,-Kč.


XVI. Úrazy na jídelně
1) Úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto událostí, povinni okamžitě nahlásit dozoru ŠJ na jídelnách, který neprodleně učiní odpovídající opatření.

2) Úrazy v prostorách jídelen jsou řešeny ihned na místě s dozorem na ŠJ a přítomnými zaměstnanci ŠJ (ředitelka ŠJ, pracovnice kanceláře ŠJ, hlavním kuchařem apod.) Záznam o úraze spolu se svědky události musí být zpracován nejpozději do tří dnů.


XVII. Škody na majetku ŠJ
1) Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku ŠJ
2) Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve ŠJ způsobili, nebo viděli způsobit, dozoru, v případě větších škod ředitelce ŠJ.
3) Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.
4) Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit.
5) Žáci jsou povinni mít uloženy cenné věci (peníze, mobilní telefony, hudební nástroje, elektroniku, notebooky a jiné), na vyhrazeném místě ve škole, až do doby po konzumaci jídla na jídelně. Za uložení cenných věcí žáka v prostorách jídelen, ŠJ nezodpovídá.
6) Dítě a žák má právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, před nedbalým zacházením a sociálně patologickými jevy.

XVIII. Závěrečná ustanovení
1) Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality jídel, technických a hygienických závad provozu ŠJ řeší ředitelka ŠJ (zástupce ředitelky) a hlavní kuchař (zástupce hlavního kuchaře).

2) S vnitřním řádem ŠJ jsou strávníci a v případě dětí a žáků i jejich zákonní zástupci seznámení zveřejněním Vnitřního řádu ŠJ na nástěnkách v jídelnách, na webových stránkách ŠJ a v rámci přihlášky ke školnímu stravování; ZŠ seznámí žáky s Vnitřním řádem ŠJ na začátku školního roku se zápisem do třídní knihy.

3) Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto Vnitřním řádu ŠJ, pokyny ředitelky ŠJ a dozoru ŠJ.

4) Tento Vnitřní řád ŠJ nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021.

Jablunkov 24. 8. 2020
Bc. Lancová Danuše